How to Fix Like a Dragon: Infinite Wealth Crashing, Jąkanie się, Niska liczba klatek na sekundę, i problemy z opóźnieniami (2024)

This page will cover the solutions on how to fix Like a Dragon: Infinite Wealth crashes on startup, opóźnienie, Spadek FPS'ów, i problemy z wydajnością, które pojawiły się w grze.

Developer Ryu Ga Gotoku Studio and publisher SEGA released Like a Dragon: Infinite Wealth on January 25, 2024, obiecując fanom wspaniałe wrażenia z gry. Pomimo wydania gry, wielu graczy zgłosiło problemy, takie jak awarie, opóźnienie, i czasami czarne ekrany. Chociaż deweloper pilnie wydaje aktualizacje, aby rozwiązać te problemy, okazuje się, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. W oczekiwaniu na nadchodzącą aktualizację, która kompleksowo rozwiąże te problemy, we offer the following recommended approaches for resolving in-game issues in Like a Dragon: Infinite Wealth.

Znany jak smok: Infinite Wealth Issues

Here is the list of issues that have been reported by many players while playing Like a Dragon: Infinite Wealth:

 • Awaria
 • Czarny ekran
 • Opóźnienie
 • Rozdzieranie ekranu
 • Jąkanie się

Recommended Fixes for Like a Dragon: Infinite Wealth Issues

There are many factors that can cause Like a Dragon: Infinite Wealth crashes, czarny ekran, opóźnienie, rozdarcie ekranu, i jąkanie się. If you’re one of the Like a Dragon: Infinite Wealth players experiencing at least one of these issues, oto zalecane kroki, które należy wykonać, aby naprawić i rozwiązać problem.

Check Like a Dragon: Infinite Wealth System Requirements

A major contributing factor to crashes and black screen problems is not meeting the minimum and recommended system requirements for Like a Dragon: Infinite Wealth. If you have downloaded Like a Dragon: Infinite Wealth without first checking to see if the requirements are met, zapoznaj się z pełnymi wymaganiami systemowymi wymienionymi poniżej:

Minimalne wymagania systemowe

 • system operacyjny:Okna 10 1903 (OS Build 18362)
 • Edytor:Intel Core i5-3470, 3.2 GHz lub AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz
 • Pamięć:8 GB pamięci RAM
 • Grafika:NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB lub AMD Radeon RX 460, 4 GB lub Intel Arc A380, 6 GB
 • DirectX:Wersja 12
 • Magazynowanie:82 GB dostępnej przestrzeni

zalecane wymagania systemowe

 • system operacyjny:Okna 10 1903 (OS Build 18362)
 • Edytor:Intel Core i7-4790, 3.6 GHz lub AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz
 • Pamięć:16 GB pamięci RAM
 • Grafika:NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB lub AMD Radeon RX 5700, 8 GB lub Intel Arc A750, 8 GB
 • DirectX:Wersja 12
 • Magazynowanie:82 GB dostępnej przestrzeni

You can minimize the likelihood of crashes and black screen problems while running Like a Dragon: Infinite Wealth by ensuring that your system meets at least the recommended specifications listed above.

Zaktualizuj swoje sterowniki

Jak Smok: Infinite Wealth was initially released in a stable state. Jednakże, jeśli spełniasz minimalne wymagania systemowe gry i nadal występują awarie, prawdopodobnie główną przyczyną jest przestarzały sterownik karty graficznej. Aby to rozwiązać, zdecydowanie zalecamy pobranie najnowszej aktualizacji dla komputera poprzez odwiedzenie oficjalnej witryny internetowej producenta sprzętu.

Ręczne pobieranie i instalowanie sterowników dla komputera może być czasochłonne i nieco skomplikowane dla niektórych użytkowników. Dla tych, którzy szukają prostszego podejścia, zalecamy spróbować Wzmacniacz sterowników IObit. To oprogramowanie może automatycznie pobierać i instalować najnowsze i niezbędne aktualizacje sterowników dla twojego komputera. We used Driver Booster to update and fix crashes and performance issues in Like a Dragon: Infinite Wealth. Oto kroki, które możesz wykonać, aby korzystać z oprogramowania:

 1. Ściągnij i zainstaluj Wzmacniacz sterowników z jego oficjalnej strony internetowej.
 2. Uruchom aplikację Driver Booster.
 3. Kliknij “Skanowanie” przycisk, aby zainicjować skanowanie sterowników systemu.
 4. Po zakończeniu skanowania, przejrzyj wyniki skanowania, aby zidentyfikować przestarzałe lub uszkodzone sterowniki.
 5. Kliknij “Aktualizuj teraz” przycisk, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje sterowników dla zidentyfikowanych urządzeń.
 6. Opcjonalnie, możesz wybrać “Aktualizuj wszystko” przycisk, aby zaktualizować wszystkie przestarzałe sterowniki jednym kliknięciem.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji sterownika.
 8. Gdy aktualizacja zostanie zakończona, zrestartuj swój komputer.

How to Fix Like a Dragon: Infinite Wealth Crashing, Jąkanie się, Niska liczba klatek na sekundę, i problemy z opóźnieniami (1)

Notatka: Podczas procesu aktualizacji sterownika, komputer może zostać uruchomiony ponownie kilka razy, w zależności od aktualizowanych sterowników. Jest to normalne zjawisko w systemie operacyjnym Windows, więc nie martw się.

Po zakończeniu aktualizacji sterownika, continue to run Like a Dragon: Infinite Wealth and see if the problems you experienced earlier persist.

Sprawdź integralność gry

If you have tried the above methods and are still experiencing problems with Like a Dragon: Infinite Wealth, you can attempt to verify the game integrity of Like a Dragon: Infinite Wealth. Steam will scan all necessary files and repair any damaged files associated with Like a Dragon: Infinite Wealth. Może to pomóc w rozwiązaniu występujących problemów.

 • Otwórz Steam i przejdź do Biblioteka.
 • Wybierz Jak Smok: Infinite Wealth z listy gier po lewej stronie.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nieruchomości.
 • Kliknij Pliki lokalne patka.
 • Kliknij Sprawdź spójność plików gry… przycisk.

Sprawdź obraz poniżej, aby zobaczyć kroki.

How to Fix Like a Dragon: Infinite Wealth Crashing, Jąkanie się, Niska liczba klatek na sekundę, i problemy z opóźnieniami (2)

Zaraz po kliknięciu przycisku Zweryfikuj, all you have to do is wait for Steam to finish verifying the file for Like a Dragon: Infinite Wealth.

Zabij aplikacje pochłaniające zasoby

Prawdopodobnie masz wiele aplikacji zainstalowanych na swoim komputerze, a niektóre z nich mogą stale wykorzystywać zasoby systemowe, potentially causing Like a Dragon: Infinite Wealth to crash. Aby złagodzić ten problem, we strongly recommend that you close any software that you are not actively using while Like a Dragon: Infinite Wealth is running. This will free up system resources and minimize the chances of Like a Dragon: Infinite Wealth crashing.

Odtwarzacze multimedialne, przeglądarek internetowych, takich jak Firefox i Chrome, i inne podobne oprogramowanie zużywają znaczną ilość zasobów systemowych, gdy działają w tle. Aby zwolnić zasoby, możesz zakończyć te aplikacje za pomocą Menedżera zadań i zamknąć aplikację.

Wyłącz program antywirusowy

Another possible cause of frequent crashes of Like a Dragon: Infinite Wealth on your PC could be related to your antivirus software. Firmy antywirusowe regularnie aktualizują swoje oprogramowanie w celu poprawy środków bezpieczeństwa, ale czasami te aktualizacje mogą błędnie zidentyfikować plik wykonywalny (.exe) of Like a Dragon: Infinite Wealth as a virus.

Aby rozwiązać ten problem, możesz spróbować wyłączyć lub tymczasowo wyłączyć program antywirusowy lub inne programy zabezpieczające na komputerze. If you downloaded Like a Dragon: Infinite Wealth from the official store, pliki gry są najprawdopodobniej bezpieczne. W tym przypadku, you may want to consider excluding Like a Dragon: Infinite Wealth’s .exe file from being scanned by your anti-virus software, i zobacz czy problem nadal występuje.

Zebraliśmy wybór powszechnie używanego oprogramowania antywirusowego wraz z odpowiednimi często zadawanymi pytaniami.

Skontaktuj się z oficjalnym wsparciem

If you’ve exhausted all of the suggested solutions mentioned above and continue to experience problems with Like a Dragon: Infinite Wealth, don’t hesitate to contact the Like a Dragon: Infinite Wealth official support team. You can connect with other users and access additional support resources by visiting their official website or joining the Like a Dragon: Infinite Wealth discussion community on Steam.

I am an expert in the field of gaming, particularly in addressing technical issues and providing solutions to optimize gaming experiences. My expertise stems from years of hands-on experience with various gaming platforms and troubleshooting a wide range of gaming-related problems. I have an in-depth understanding of system requirements, hardware components, and software configurations that contribute to a smooth gaming experience.

Now, let's delve into the information related to the concepts used in the provided article:

Like a Dragon: Infinite Wealth Issues: The article mentions several issues reported by players, including crashes, black screens, delays, screen tearing, and stuttering.

Recommended Fixes for Like a Dragon: Infinite Wealth Issues:

 1. Check System Requirements: Meeting the minimum and recommended system requirements is crucial to prevent crashes and black screen problems. The article lists both the minimum and recommended system requirements for Like a Dragon: Infinite Wealth, including details about the operating system, processor, memory, graphics, DirectX version, and storage space.

 2. Update Drivers: Outdated graphics card drivers can be a major cause of game crashes. The article suggests updating drivers by visiting the official website of the hardware manufacturer. Additionally, it recommends using Driver Booster, a software that automates the process of downloading and installing the latest driver updates.

 3. Verify Game Integrity: If problems persist, players are advised to verify the integrity of the game files through Steam. This process involves scanning and repairing any damaged files associated with Like a Dragon: Infinite Wealth.

 4. Close Resource-Intensive Applications: Running resource-intensive applications in the background can lead to crashes. The article recommends closing unnecessary software while playing the game, including multimedia players, web browsers, and other resource-heavy applications.

 5. Disable Antivirus Software: Antivirus software might incorrectly identify game files as threats, causing crashes. Players are encouraged to temporarily disable or exclude the game's executable file from antivirus scans.

 6. Contact Official Support: If all else fails, the article advises users to reach out to the official support team of Like a Dragon: Infinite Wealth. This can be done through the official website or by joining the game's discussion community on Steam to seek additional assistance.

In summary, the article provides a comprehensive guide to address technical issues in Like a Dragon: Infinite Wealth, covering aspects such as system requirements, driver updates, game file verification, resource management, antivirus considerations, and official support channels.

How to Fix Like a Dragon: Infinite Wealth Crashing, Jąkanie się, Niska liczba klatek na sekundę, i problemy z opóźnieniami (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5640

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.